23

ॐ Lucky Ganesha Mantra for Prosperity & Success ☸ Powerful Mantras 2019

ॐ Lucky Ganesha Mantra for Prosperity & Success ☸ Powerful Mantras 2019

Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanamme Vashamanaya Svaha Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanamme Vashamanaya Svaha Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanamme Vashamanaya Svaha

26

ॐ Powerful Blessings Mantra ☸ Om Mani padme hum 印度

ॐ Powerful Blessings Mantra ☸ Om Mani padme hum 印度

Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum

0

ॐ Lucky Ganesha Mantra for Prosperity & Success ☸ Powerful Mantras 2019

Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanamme Vashamanaya Svaha Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanamme Vashamanaya Svaha Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanamme Vashamanaya Svaha

36

Maa kamakhya Devi Mantra Chanting | Kamakhya Devi Mantra | Kali Mantra Chanting

Maa kamakhya Devi Mantra Chanting | Kamakhya Devi Mantra | Kali Mantra Chanting

Kamakhya Varade Devi Nilparvatvasini, Twam Devi Jagatam Mataryonimudre Namostute | Kleem Kleem Kaamaakhyaa Kleem Kleem namah |

15

Wish Mantra of Tara Goddess ☯ Green Tara Mantra for Wishes – Manthra (Mantra Shakti)

Wish Mantra of Tara Goddess ☯ Green Tara Mantra for Wishes – Manthra (Mantra Shakti)

OM TARE TU TARE TURE SOHA

11

Powerful Moola Mantra Stress Relief + Remove All Negative

Powerful Moola Mantra Stress Relief + Remove All Negative

Satchitananda Parabrahma Purushothama Paramatma Sri Bhagavati Sametha Sri Bhagavati Namaha

25

GANESHA MONEY mantra to be rich ☸ Powerful Mantras 2019 PM

GANESHA MONEY mantra to be rich ☸ Powerful Mantras 2019 PM

Om Maha Ganapataye Namaha Om Maha Ganapataye Namaha

48

LUCKY MONEY Mantra for money $$$ Recharge your LUCK! God of Wealth GANESH Prosperity Music 2019 PM

LUCKY MONEY Mantra for money $$$ Recharge your LUCK! God of Wealth GANESH Prosperity Music 2019 PM

Om Gan Ganapataye Namaha Om Gan Ganapataye Namaha Om Gan Ganapataye Namaha OHMMMM Om Gan Ganapataye Namaha Om Gan Ganapataye Namaha Om Gan Ganapataye Namaha Ohmmmm Om Gan Ganapataye Namaha Om Gan Ganapataye Namaha Om Gan Ganapataye Namaha Ohhmmmm

25

Powerful WISH MANTRA ☸ Green Tara Mantra of Mother of all Buddhas

Powerful WISH MANTRA ☸ Green Tara Mantra of Mother of all Buddhas

OM TARE TU TARE TURE SOHA OM TARE TU TARE TURE SOHA

17

Powerful Ganesha mantra to remove obstacles from our path & for success

Powerful Ganesha mantra to remove obstacles from our path & for success

Shree Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva Kaaryeshu Sarvada Shree Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva Kaaryeshu Sarvada